woensdag 26 juli 2017

o daughter o daughter

wild living with nature

hydromancie

in september start een leergang hydromancie en geomanie.
Heb je belangstelling laat het me weten


zondag 9 juli 2017

eren van de oeros op z'n Fries

"Wat trekt bij de Friezen? Water en vrijheid! Water in de omgeving die een vlakte is met heuvels in het  water, een gemeenschap.
 
Ik ben bij een huis met een kleine groentetuin. Het huis is langgerekt van leem en wilgenvlechtwerk gebouwd, een strodak. Buiten staan fruitbomen, eiken en taxussen in de voortuin op het oosten. Deze taxussen zijn redelijk oud en zijn verbonden met de maan en geven vruchtbaarheid aan de kwelder. De taxus verdraagt ook zout water beter als de eik  als het overspoelt. Het is hier namelijk niet zo’n stabiele omgeving.
En is ook een haventje met een boot en er staat riet.  Deze terp heeft twee huizen die naast elkaar staan en oost-west georiënteerd zijn. Dan schijnt de zon op het verst en kan de maan langskomen.
Binnen is stilte, geborgenheid en activiteit van het vee bestaande uit een stier, koeien en enkele schapen. Daar is ook een drinkbak waarin het regenwater wordt opgevangen. 
 
Ik woon hier met vrouw en kinderen. Mijn vader kwam hier voor het eerst en heeft  de terpheuvel opgebouwd en voorzien van beplanting.  De Noorman heeft deze plek aangewezen als terpplaats. Hij kwam met een schip met gehelmde horens. Wij kwamen uit Scandinavië en zijn Noormannen die uitbreiding zochten.  Wij noemen ons Frisionen.  We waren gekozen door de Goden om hier  neer te dalen op deze Aarde en die vorm te geven. Een soort sociale impuls.
De oorspronkelijk bevolking is door ons verdreven, de Friezen. Zij woonden op het laagveen, dicht bij de riviermonding en ook bij de rivieren.  Die hadden niks te zoeken bij de zee. 
“Wij komen uit het Noorden, wij zijn hier de baas en jullie moeten buigen.” Ze werken nu voor ons door zeilen te knopen, groenten te telen, vee te houden, kaas te maken e.d. Ze worden door ons betaald en er is een handelsovereenkomst en nu leven we in vrede en harmonie samen.  Dat gaat wel eens mis. iemand stond op en werd neergeslagen, simpel zat! Die Friezen hebben niks te kiezen!
 
In de haven van m’n terp ligt een boot, waarvan de drakenkop is afgehaald. Die wordt bewaard  en alleen gebruikt voor verre reizen naar het zuiden.
 
Hoe is het met jullie Goden? Die zijn verdreven geweest door de Russen uit de Baltische Zee.  Dat was thuis en in ander staten. Er is een zeeslag geweest en ze zijn aan land gegaan en hebben slaven meegenomen.
 
Hier hebben we heiligdommen aangelegd en deze zijn ingewijd, ingezongen. Daar waren wel heiligdommen maar anders en we hebben nieuwe gemaakt.  Het verandert hier snel; nieuw land wordt gevormd en land slaat weg, beroofd.
Stavo is een belangrijke zeegod en wordt op het strand geëerd met een vuuroffer dat opgenomen wordt door de zee. Soms worden ook kinderen levend verbrand door in het vuur te gooien. Dat zijn baby’s omdat ze niet goed waren.
Indra is een landgod, die we eren op sommige plaatsen aan zee met bloemen, kuikens en jonge vogels. Dat is bij het huidige Wynaldum, bij ons Wynla(da). Plekken die wylaard genoemd worden dat betekent ‘garde: de wind uit het oosten en westen
Dit zijn dus mannelijke goden.
 
Er zijn nog een paar oerossen in ons gebied. Ze lopen op de kwelders en worden bewaard in de huizen. Ze worden met bloemen versierd en geëerd omdat ze het land vruchtbaar maken.  We hebben er één gevangen genomen wat een heel spektakel was. We haalden ze onderuit met touwen en hebben ze op vlotten vervoerd en binnen gedragen. Daar op een strobed gezet en omheind zodat iedereen ze kan ruiken en zien.  De oeros heeft een rode kleur. We eren ze op onze feesten en verjaardagen en zijn blij door deze dieren. Ze worden met respect gehouden en er mag vooral niet op gejaagd worden. Die dat doen wordt doodgeschopt, opgehangen en uit elkaar getrokken. In het verre oosten worden ze wel gehouden voor de jacht maar wij houden van ze.
Zomers is de oeros in een buitenverblijf in een buitenkamp tussen de fruitbomen.
De oeros brengt een kracht te weeg in ons bewustzijn, een Oerkracht van eerlijkheid, oprechtheid, openheid.
We houden zowel een vrouwtje als een mannetjes oeros, een groepje. Ook dat een moeder oeros en kalf rond de terp loopt.
Wij op onze terp hebben geen oeros maar er is er wel één redelijk in de buurt. Zo’n plek is uitzonderlijk omdat het hier daar vereerd werd en dat alleen op speciale plaatsen die aangewezen zijn door de Noorman.  Deze man is een geïncarneerde godheid, Ingwar; ik kom, ik blijf en ik geef genade.
Bij ons wordt naast de oeros ook het schaap geëerd, de geit en muizen die holen graven in de terp.
 
Als het water komt gaan we op de hanenbalken zitten en de dieren ook als dat mogelijk is. Maar meestal staan ze in het water met het hoofd erboven. het is zelfs belangrijk dat ze in het water staan want dan raken ze verbonden zo met het hoofd boven water. De goden zijn ons gunstig gezind omdat onze plek heel vaak wordt overspoeld.
 
En wil je nog wat zeggen op het laatst: dat het besluit niet mis is te komen uit het noorden!
 
@ Onderzoek in persoonlijk vorig leven met ‘Hessel’ rond kerst 2008 in Schirnding


oeros in Friesland

RUG: oeros leefde rond 600 na Chr. nog in Friesland
16 december 2008 Redactie Actueel
De oeros leefde 200 jaar langer in Nederland dan wetenschappers tot nu toe aannamen. De Rijksuniversiteit Groningen komt tot die conclusie na onderzoek van een oeroshoorn, waarvan de uitkomsten woensdag zijn bekendgemaakt.
Uit dat onderzoek blijkt dat de laatste oerossen tussen 555 en 650 in de Friese kweldergebieden langs de kust moeten hebben geleefd. Eerder werd gedacht dat het dier in de vierde eeuw al in Nederland was uitgestorven.
De hoorn van de oeros die is onderzocht, is begin dit jaar door een amateurarcheoloog gevonden in terpresten bij het Friese plaatsje Holwerd. Het gebeente van 70 centimeter van de hoorn is nog vrijwel intact. De Groninger universiteit heeft aan de hand van een monster uit de hoorn vast kunnen stellen wanneer het dier moet zijn gestorven. ‘Een bijzondere ontdekking”, aldus hoofddocent archeologie Wietske Prummel.
De oeros kwam net na de laatste ijstijd tienduizend jaar voor Christus talrijk voor in Nederland. Het dier was in die tijd met soms een schofthoogte van wel twee meter een indrukwekkende verschijning. De diersoort is in Nederland uitgestorven door gebrek aan robuuste moerassen en moerasbossen.
Door jacht en de opkomst van de landbouw werd het leefgebied van deze wilde rundachtige steeds kleiner. ‘Waarschijnlijk hebben de laatste exemplaren hun toevlucht gezocht tot kwelders aan de rand van ons land”, aldus Prummel. In Polen legde pas in het begin van de 17e eeuw de laatste oeros het loodje.
De universiteit wil nu nog een DNA-onderzoek laten uitvoeren. Daaruit kan onder andere worden afgeleid of de oeros veel trok of zich ophield op een beperkt grondgebied. Bron: http://www.gic.nlwoensdag 5 juli 2017

3 tenen/vinger wezen“I couldn’t find one piece of that (white mummy) body that looked like it was put together (with hoax glue). There are certain marks on the bone of how that would happen.’”
         Mary Jesse, M.D., Asst. Prof., Radiology-Diagnostics, 
School of Medicine, Univ. of Colorado-Denver

sterrengroepen uitgebeeld in de grond rondom boerderijen in Noord-Holland.

In Noord-Holland zijn sterrenbeelden letterlijk opgegraven, zoals van Orakels, Stier, Grote Hond, Pegasus (mogelijk hier gezien als Sleipnir, het paard van Wodan). Tien jaar onderzoek vond plaats in de plaatsen Velzerbroek (600 v.Chr.), Uitgeest en Schagen (300 en 350 n.Chr.) die onderzocht werden vanwege bouwactiviteiten. Linda Therkorn van het Instituut voor Pré- en Protohistorische Archeologie van de Universiteit van Amsterdam leidde het onderzoek en schrijft daarover een proefschrift. Zij trof kuilen aan in de onmiddellijke omgeving van boerderijen, steeds in hetzelfde patroon. De kuilen komen steeds voor in groepjes van drie wat overeenkomt met één ster. Volgens de onderzoekster werden ze gegraven in de drie seizoenen die de Germanen kenden: lente, zomer en winter. Deze sterrenbeelden zijn tientallen meters groot. In de kuilen trof ze bij het sterrenbeeld Stier botten van runderen aan en soms zelfs hele schedels. In de sterrenkuilen van Pegasus trof men paardebotten aan en bij de Grote Hond, hondebotten. In de Orakelkuilen vond men daarentegen kleine werktuigen. Duizenden jaren voor het begin van onze jaartelling fungeerde de voet van de Orakels als draaipunt van de sterrenhemel, zoals nu de Poolster. Opvallend is dat in een tijdsbestek van 1000 jaar op de opgravingspunten de richtingen hetzelfde waren. Alleen de oriëntatie is anders, bijvoorbeeld die van de Stier in de Schagen opgraving en dat is mogelijk een gevolg van verschuivingen aan de hemel. Men gebruikte ook een eigen meetsysteem met een lengte-eenheid die veel weg had van de Engelse Yard: ongeveer 92 centimeter. Veel kuilen liggen op onderlinge afstanden die een veelvoud van deze lengtemaat zijn.

Sterrenbeeld stier in Friesland a.s. woensdag

Gaialogische landschap ervaringsdag
Sterrenbeeld stier in Friesland

 a.s. woensdag 12 juli 2017
10.30 – 17.00 uur


Aanstaande zaterdag heb ik een gaialogische landschap excursie  rondom Bolsward in het kader van onderzoek van de subtiele kwaliteiten van de Friese elf steden.

Het betreft de sterrenpunten van het sterrenbeeld stier in het grote landschap  rondom Bolsward (bol..stier, aldebaran).  De te bezoeken plekken zijn Witmarsum, Schraad, Burgswerd, Bolsward, Nijland  en Ysbrechtum. Het betreffen kerkplaatsen en twee  landhuizen.

Deze punten zijn vermeld in het boek ‘Het geheim der eersten’ van Henriette Hemmink op basis van onderzoek door dr. Emiel Amsterdam. (2014)

Bij bezoek aan deze plekken wordt;
- de actualiteit van de verbinding onderzocht, hoe het destijds was en wat men heeft gedaan om de verbinding te handhaven.
- wat betekende het sterrenbeeld stier voor de Friezen
- boven- beneden verbinding meten, kwalificeren
- de oeros cultussen in de friese oudheid. De oeros leefde rond 600 nog in Friesland.

Heb je belangstelling laat het me weten.Na opgave ontvang je bericht over het ontmoetingspunt

maandag 3 juli 2017

verlies terughalen

Wat kunnen we verliezen op onze weg van verwording

-       Helderheid                    onhelder
-       vrijheid                         onvrijheid; vastgezet
-       compleetheid                incompleetheid
-       verbinding/kontakt       afgescheidenheid, isolatie
-       wakker                         slapen
-       gezondheid                  gewond, ongezond
-       transparantie                 dicht, begrensd
-       de juiste weg                verdwaald
-       eigenheid                     oneigen
-       onbelast                        belast
-       allertheid                      afwezig
-       aanwezig                      afwezig
-       ongecodeerd                 gecodeerd
-       veranderingszin            onveranderlijk

-       ziel                               ego