dinsdag 29 september 2020

I like oneliners

 

"The only revolution there is, is turning away from tradition and turning inwards to the source of your being. Knowing 'Who the am I?' is the only revolutionary step - the first and the last, the alpha and the omega." 
                                                                                             Osho
 
 Osho

maandag 28 september 2020

"Self Is" and not selfisch


 

Vol vooruit in de Nieuwe tijd; plus plus ontbubbelen is het thema


In mijn jonge jeugd sprak men van verzuiling -verticaal principe- en elk werd ingedeeld in een groepszuil. Nu spreken we van bubbel -geen open horizontale en geen verticale verbinding- en deze zijn ook groepsbepaald. Een (ver)vaste bubbel, niche of identiteits persoonlijkheid innemen behoort deels bij de groei in een leven maar heeft ook vele nadelen. 
Een te enge bubbel kan leiden tot verwoesting van jezelf en buiten. Ik zie het om me heen gebeuren en ook reacties op de weblogs. Een te enge bubbel slokt je op want dat doet het Geheel, ondanks al je verzet. 


Gelijk in het groot waar een uitgewerkte zon in een supernova uiteenspat en planeten vermorzeld en tot slot door een zwart gat wordt opgeslurpt om opnieuw te worden gevormd. Zo ook zullen te enge bubbels springen en oplossen in het Geheel. De les is steeds meestromen en geen verzet geven hoe naar de externe omstandigheden ook zijn. 
Vriend Lantos zei het vanmorgen zo mooi. Drie dingen zijn Nu belangrijk: 
- Beschikbaar zijn voor een ander 
 - Trouw zijn aan Je Zelf 
- Weten dat je deel uit maakt van het Geheel 

Het Vrouwelijke heeft de toekomst in de materiele wereld. Het vrouwelijke mannelijke is in en de onechte macho man/vrouw is uit. 

 Het Oer vrouwelijke heeft namelijk de drie principes 
- Het verbindende horizontale en in de diepte kijkend 
- Het verzorgende, onderhoudende 
- Het scheppende, creërende en een dieper innerlijke harmonie. 

Het oude mannelijke principe zoekt juist buiten polarisatie; mijn auto, kijk eens…. Kill your darlings man! Is een betere houding. 

 De vrouwen en mannen die deze verinnerlijkte eigenschappen manifesteren kunnen de Nieuwe Wereld verder leiden. 

In de new age zijn veel mannen hun vrouwelijke kant gaan ontdekken, hun anima en met succes hebben enkele dat kunnen integreren in het Oer mannelijkheid, - zo hard als een kristal- met en in het Oervrouwelijke: zo doorzichtig als een kristal. Voorwaarden voor indaling van het Nieuwe 
Dus om het Nieuwe te laten indalen zijn de volgende opties beschikbaar voor het Geheel met elke tijd een andere Tijdsgeest: 

1.De indaling in het subtiele van de Oernatuur in het Oervrouwelijke, zoals bijvoorbeeld in waterige gebieden, weinig belaste krachtplaatsen en Steentijd Oervrouwelijke gebieden zoals in het Noorden van ons land. 

2.Manifesatatie in de reeds geboren kinderen, die al de Nieuwe tijdsimpuls met zich meedragen om te manifesteren en wachten op het moment dat de ziel dat wakker maakt. 

3.De uitvoerders van de Kosmische Wil die via het innerlijke Vrouwelijke in de man en vrouw zich uiten kan. De Vrouwelijke man en de mannelijke Vrouw. Zij die gewerkt hebben aan zich Zelf en mee kunnen gaan met de uiterlijke stroom en constant kunnen ‘ontbubbelen’, zich steeds kunnen en willen aanpassen. 

4. de Grote Geesten die al lang onder ons zijn. 

Mannen en vrouwen die hebben zitten slapen in ‘de new age tijd’ van jaren zeventig tot 2000 en nog het oude gedegenereerde adagium hebben vastgehouden hebben pech gehad. Meegaan met de tijdstroom is het enige dat geldt. Lukt dat niet dan is de dood het enige einde van een niet meegaande bubbelekosie om aan de andere kant van het Leven tot inzicht te komen. 

                                                                                                         met grote dank aan vrind Lantos!!!


Kenmerken new age
(bron: wiki) 
• New age gaat uit van een holistisch mens- en wereldbeeld: alles hangt met alles samen. 
• New age is monistisch: achter de wereld der verschijnselen ligt één universele werkelijkheid, waar de mens deel van uitmaakt en zich bewust van kan worden. 
• New age gaat uit van het bestaan van een persoonlijke ziel en een wereldziel. Deze worden ervaren als gescheiden, maar zijn dit niet. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld perspectieven uit monotheïstische religies, waarin de weg die een mens gaat, vooral door God of het goddelijke wordt bepaald. 
• Goed en kwaad zijn geen objectieve grootheden. De persoonlijke ervaring is medebepalend voor de bepaling van goed en kwaad. 'Goede' en 'kwade' krachten in de mens dienen met elkaar verbonden te worden om tot een groter geheel te komen. 
• Door persoonlijke ontwikkeling verkrijgt men inzicht in de achterliggende eenheid van alles. Dit inzicht werkt bevrijdend. 
• Persoonlijke ontwikkeling leidt tot 'heelwording' (healing), waarbij men verbonden is met de verschillende kanten van zichzelf en met hogere krachten, waardoor een hogere eenheid ontstaat. • Deze eenheid geldt ook voor de eenheid met de natuur, die niet buiten de mens staat, maar waar de mens deel van uitmaakt. Hiermee dient de mens zich opnieuw te verbinden. 
• New age is syncretisch: het integreert elementen uit verschillende religieuze levensbeschouwingen en perspectieven, naast occulte elementen, astrologie en paranormale verschijnselen. 

• Wouter Hanegraaff onderscheidt in zijn studie vijf belangrijke stromingen of thema's die de newage-beweging kenmerken: 
1. channeling: het ontvangen en verzenden van informatie, boodschappen, openbaringen van een andere bron dan het eigen bewustzijn (zoals engelen of andere soortgelijke entiteiten); 
2. genezing en persoonlijke ontwikkeling (zoals in de transpersoonlijke psychologie). Met name het werk van Carl Gustav Jung over analytische psychologie vond veel weerklank bij newage-aanhangers; 3. "newage-wetenschap" die gebruikmaakt van de taal of principes van de wetenschap; 
4. neopaganisme; 
5. het thema van de komst van een nieuw tijdperk.


noot: in de aanvang van het christendom werden de eerste christenen vervolgd en gedood. Nu in de "coronatijd , kroontijd"zijn vele twee dimensionale denkers en levers, zoals politici en wetenschappers van bijvoorbeeld RIVM "strenger dan de paus"dat ook dodend werkt!

Natuurwezen bevrijdings Front


 

 

bezoek gedrag

Als gasten komen is de eerste halte bij de poort. De bel die ze zelf luiden, luidt door hen en als ze dan afgehaald worden loop ik langzaam naar de hoofddeur over het voorterrein, dat haar eigen subtiele reinigers heeft.  Ik verzoek ze de telefoon uit te zetten, daar het woongebied handivrij en rookvrij is. Langer verblijvende gaan eerst naar de bron waar ik ze laat kennismaken met m'n waterceremonie. 

De kinderen kennen hun nieuwe aangeleerd gedrag als ze de hof binnenkomen van buiten naar binnen. Ze staan even stil op de door hen ervaren energetische grenslijnen en vervolgen dan hun pad naar binnen

Daarna bij het naar binnengaan moeten de schoenen uit.


zondag 27 september 2020

to be inspired

 Reactie:
Het is wel verrassend , ik was net bezig mijn geheugen op te frissen over de tempeliers, wat kennelijk nodig is om de huidige situatie in de wereld beter te kunnen hanteren. Veel van wat ik tegenkomt haakt terug op deze middeleeuwse periode heb ik het gevoel, en dat wat mis gegaan is toen, mag worden hersteld of opnieuw gedaan worden. En had een boek gekozen wat ik al jaren in de kast heb, Het Heilige bloed , de heilige graal en zat in de sektie over de Tempeliers te lezen, toen ik op de mail keek en je bericht las. Ik was je al weer een poos kwijt geweest wegens mailadres veranderingen, maar heb kort geleden je weer teruggevonden:-) met veel plezier lees ik je berichten! .
Ben ooit met een groepje en met jou in Bolsward bezig geweest daar de sfeer te verbeteren en te openen. Daar kom ik gauw eens en het heeft uitstekend gewerkt. Het is een andere stad geworden.
Groet!
H.

zaterdag 26 september 2020

We moeten de chaos omarmen.’ Een gesprek met hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans

 

We hebben een 'beschaafde opstand' nodig: opstaan vanuit de samenleving van onderuit
29 jun. 2020

Goed verhaal van pionier Jan Rotmans en zoals hij het zegt: we hebben meer dwarsdenkers nodig, centivisten (wetenschappelijke activisten), die weten dat een veelzijdige transitie gaande is en de oplossing niet buiten zich plaatsen maar bij zichzelf, de basis, de verandering aangaan om de uitdagingen van deze tijd zelf aan te gaan als klimaat-, milieu-, ecologie- en coronacrisis. De perfecte storm is gaande en we hebben niets aan die bestaande mannelijke politici die niet willen luisteren, nieuwe wegen wegdrukken, het oude overeind houden, rust uitstralen maar van binnen in chaos leven en ogenschijnlijk crisis bestendig zijn. Lang leve de nieuwe vrouwelijke politieke leiders!!


Paul van Liempt in gesprek met hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans over de systeemverandering die eraan zit te komen. "Als je de chaos niet omarmt en wegduwt, wordt het alleen maar erger.”
We zitten middenin de coronacrisis. Van verschillende kanten klinken geluiden dat er nu grote maatschappelijke veranderingen zullen optreden. Rotmans is al jaren bezig met het onderzoeken van dé transities die ons te wachten staan, zoals op het gebied van klimaat en ongelijkheid. Hoe kijkt hij naar corona? “Wat je ziet als je het vanuit een transitiebril bekijkt: datgene wat al langer gaande was, de nieuwe herijking van overheid, markt en burgers, dat krijgt een versterking.” Rotmans onderscheidt twee ontwikkelingen. Enerzijds wordt nu versteld afgebroken wat al afbrak, anderzijds houdt de overheid nu zaken kunstmatig in stand. “Alle grote bedrijven trappen op de rem en de overheid gaat dat ook helpen.” Volgens Rotmans oefent men bijna autocratisch top-down macht uit. Tegelijkertijd ontstaan er allerlei burgerinitiatieven. “Je ziet maximale polarisatie tussen dat wat ontkiemt en al langer gaande is en een soort repressie in een poging dat te onderdrukken. Dat gaat dus niet werken, want uiteindelijk gaan die lange termijn krachten het winnen want die zijn dieper geworteld.” De samenwerking van onderop komt uiteindelijk krachtiger uit deze crisis. Dat kan volgens Rotmans niet anders, als je naar de ontwikkelingen op lange termijn kijkt. Dat wil evenwel niet zeggen dat de transities allemaal gemoedelijk en zonder pijn zullen verlopen. “Ik denk wel eens dat onderschat wordt dat die polarisatie echt tot rebellie leidt. Tot opstand, oproer. [..] Er zijn wel drie of vier thema’s die leiden tot opstanden.” Rotmans refereert onder meer aan klimaatverandering, migratie en sociale ongelijkheid. “Dat betekent maximale chaos en nog grotere repressieve krachten [van bovenaf]. En dán zal het leiden tot een definitieve keuze voor de transitie.” Een systeemwissel zal toch op de een of andere manier vormgegeven moeten worden. Dat vraagt om leiderschap. Rotmans: “Leiders worden niet geselecteerd op het leiderschap dat nu nodig is. [..] Je moet tegen de wind in durven te zeilen. Je moet juist bijna contra-intuïtieve beslissingen durven nemen.” Volgens Rotmans gaat het al fout bij kinderen. Op school word je beloond als je zo weinig mogelijk fouten maakt. “We gaan nu toe naar een onzekere samenleving. Je moet dus kinderen leren omgaan met onzekerheden. Niet met zekerheden, dat is quasi.” Dit gaat volgens Rotmans om het experimenteren, het leren dwars denken en risico’s durven nemen. Rotmans vertelt dat hij in de jaren ’90 nauwelijks serieus werd genomen, maar nu steeds meer mensen de grote patronen bestuderen. “Je ziet het allemaal samenkomen nu. De sociale-, economische-, democratische- en de klimaat en milieupatronen.” Het is volgens Rotmans onzinnig om deze domeinen los van elkaar te bestuderen, alsof er externaliteiten zijn. Elke crisis, of dat nu met corona of klimaatverandering te maken heeft, gaat terug op menselijk gedrag. “Ten diepste zit het in onszelf.” Daarbij is het meeste leiderschap volgens Rotmans onderop te vinden, bij kleine initiatieven, burgers en ondernemers. “Het echte transitievuur zit nu in de regio’s, daar gebeurt het allemaal”. Volgens Rotmans is het ook niet meer te stoppen. Maar het wordt wel heftig. “We moeten de chaos leren omarmen. We moeten leren inzien dat het ons helpt. Als je de chaos niet omarmt en wegduwt, wordt het alleen maar erger.”

zondag 20 september 2020

"Dit gebied is een kostbaar juweel; eer het zoals de Ouden het deden!"

 

Mystieke ontmoetingen op de Veluwe


                      Zoek het niet in de oude vorm 
       Zoek het in de Een voud 
                    Dat veel voudig Aanwezig Is

                 september bezoek Oud Hout Veluwe

Subtiele omgevings wensen idool van Limburgse heuvellandschap:de korenwolf


Onlangs was ik in Midden Limburg bij de grensberg de Schlounerberg zuidoostelijk van Sittard. Thema was onderzoek naar de subtiele omgevingsfactoren waaraan de korenwolf wil voldoen. De korenwolf is een kleine hamster en geldt als het ‘gebieds totendier’ van Zuid-en Midden Limburg. Dit dier is een heel kwetsbaar en typisch aardedier en weer geheel anders dan de zeehond -waterdier- het dier is van de provincie Groningen. 

 Stelling: kleine zoogdieren hebben ook subtiele omgevingswensen, die hun aanwezigheid duurzaam mogelijk maakt.

Het biotoop van de korenwolf is aan de Kollenbergzijde dat ik subtiel onderzoek:


Korenwolf archetype: Dag mens, nog nooit eerder met een mens gepraat. Luister, wij zijn ongelukkig over de veldomstandigheden. Te druk! Wij zijn hele schuwe wezens die nauwelijks mensen meer kunnen verdragen en daarom nachtactief geworden zijn. Wat is jullie ideale biotoop, vraag ik. De zuidhelling met bomen en ondergroei en boven korenveld zoals hier. De weide mag verruigd zijn en het korenveld wild. Energetische houden we van warme aarde: hele open aarde op de zuidhelling. Als je de aarde hier open kunt maken, graag. 
 Het hoort bij het landschap. Is zo vergroeit ermee en is hier al van ouds een ondersoort in de aarde. Stuur het een Liefdesveld, want dat hebben ze nodig! 
Wij zijn oeroude wezens en bijna verdrongen door de mens. Wij houden wel van mensen maar zij niet meer van ons door hun gedrag. Empathie is niet het juiste woord, maar omgang met de omgeving, zoveel geweld! Laten de mensen ons weer komen bezoeken en liefhebben; dat geeft weer een relatie. (Plots stijgt met groot lawaai een vliegtuig over, waar ze geen last van hebben, daar kunnen we tegen…) Wij zijn een geheel vrouwelijke soort die zich voeden met Lichtaether dat hier genoeg is. En een subtiel energetisch liefdes veld en voldoende open (lees gasvormige) aarde aether. En vooral geen chemicaliën daar dat het leven doodt en afschrikt. 
Wij houden van kabouters daar die in hetzelfde veld leven. En boselven die ons plagen waar we van houden. Eerste indruk subtiele biotoopwensen op een rij: 
1. Een voorkeur voor gasvormige aarde aether veld van hoogwaardige aardelicht aether (groter dan 90%) in de ondergrond en in mindere mate aan het aardoppervlak. De wilde soorten zijn fijnstoffelijker, fijngevoeliger dan de cultuur varianten die grover zijn en nu uitgezet worden. Hier leven twee wilde soorten, die dus een hogere subtiele bovengrondse voorkeur hebben dan hun gekweekte vormen (40-50%) 
De korenwolf verblijft meer dan een half jaar in zijn hol en hier is in de aarde voldoende lichtaether aanwezig van de hoogste berg, de Schlounerberg, een voormalige heilige berg. 

2.Je hebt de bosrand van het hellingbos, een potentieel akkerbouwveld biotoop en een overgangszone naar het productie landbouwgebied dat korenwolf vijandig is Ze houden van verruigde bosrand, verwilderd. Bosrand is hun broedhol biotoop met veld ernaast als voeding. 

 3. Een goede kosmische instroom van Venus energie! In de boven sferen kan dat veld niet indringen door blokkades die regelmatig afgeleid dienen te worden. 

4. Ze hebben poelen nodig, waterbekkens. Het zijn zoogdieren die levend water nodig hebben als beken. Nu is het hele landschap verdroogd. Je ziet allen water bij de frambozen kwekerij op de grond doch dat is gifwater dat niet gezond makend is voor de korenwolf. Het bedrijf is ook een water onttrekker van de berg en verlaagd de grondwaterstand. 

5. Rust en ruimte en een positieve levenshouding van mensen. 

6. Geen storende traumata van mensen in de omgeving en subtiele uitlaten van landbouwgif. Het korenwolfbiotoop gebied wordt sterk bedreigd door een grote frambozen kwekerij in het Duitse deel, die opdringerig het landschap inneemt. 


De gedachte komt bij me op of het een passend willen is om in de 21ste eeuw een biotoop uit de Middeleeuwen handhaven in het door industrie sterk vervuilde Limburgse heuvellandschap.

En het is nog een lange weg te gaan dat de harde wetenschappers subtiele wetenschappers accepteren en met ze samenwerken.

Noot:
In het Limburgs dialect wordt de hamster korenwoof genoemd. Dat koren slaat op zijn voedsel en woof of wouf is een bijnaam voor iemand die erg inhalig is (letterlijk: "wolf"). Het is duidelijk dat dit dier een korenhamsteraar is. In vertaling naar het Nederlands is dit letterlijk vertaald als korenwolf.

zaterdag 19 september 2020

vandaag wereld Zwerfvuil Schoonmaak dag

 


één dag in het jaar om het zwerfafval eens in je omgeving zelf op te ruimen. 

Doe mee!

niet voor de andere mens,  maar voor deze prachtige planeet...

de Metanoia van Jezus zonder God


Wat is dat voor innerlijke verandering waar Jezus op uit is? 

"Het gaat bij hem om metanoia, een innerlijke verandering van hart en geest. Daarmee onderscheidt hij zich van veel andere leren en filosofen over het leven. Filosofen als Aristoteles en ook Confucius vinden het bijvoorbeeld heel belangrijk om nieuwe gewoonten te kweken, gebruiken die je helpen om goede dingen te doen. Dat is bij Jezus helemaal afwezig. Hij doet alleen een beroep op het innerlijk.
 
Die verandering die Jezus voorstaat, zegt Baggini, is heel radicaal. "Die radicaliteit van Jezus spreekt me aan, bijvoorbeeld als het gaat over bezit. Jezus is heel anders dan Aristoteles, die ons best een prettig voorstel doet. Bij hem kun je heel goed een aangenaam, comfortabel en zelfs luxe leven leiden en tegelijkertijd een goed mens zijn. Dat kan echt niet bij Jezus. Floreren in wereldlijke zin telt niet, dat belemmert je zelfs bij je innerlijke transformatie. Rijkdom kan nooit samengaan met een goed leven, onder meer omdat al je aandacht dan op je bezittingen is gericht. Jezus, die het vaak had over de moeilijke situatie waarin hij verkeerde, zei ook dat zijn last licht was. Daar bedoelde hij mee, denk ik, dat hij niet werd bezwaard door bezit. Juist voor deze tijd, waarin rijkdom zo alomtegenwoordig is, vind ik die radicaliteit van Jezus een goed correctief." 

Julian Baggini Julian Baggini (1968, Folkestone, Engeland) is een Brits filosoof, journalist en schrijver van meer dan twintig boeken over filosofie. Recent schreef hij 'Een evangelie zonder God. Wat heeft Jezus ons nog te zeggen?', dat volgende week in Nederland verschijnt. Hij is mede-oprichter van The Philosophers' Magazine, een filosofisch tijdschrift voor een breed publiek. Verder schrijft hij regelmatig voor Engelse en Amerikaanse kranten zoals The Guardian en de New York Times en heeft daarmee een belangrijke stem gekregen in het Engelstalige debat over filosofie, binnen en buiten de universiteit.
                                                                                                                                                  Bron: Trouw, 19 september 2020

donderdag 17 september 2020

bezint eer ge begint op oude krachtplekken!

In de week van 19 t/m 26 september hebben liefhebbers de intentie om wat ze noemen onze verbinding met het Licht van Moeder Aarde en het Universele Licht te verdiepen en te luisteren naar de boodschappen van het Licht op leycentra, oude, krachtpunten.......


De realiteit gebiedt me te delen dat wat we nu krachtplaatsen noemen, m.n. gebruikt als kerken, de benaming heiligdom niet meer hebben. Ze zijn vaak in het tegendeel gedraaid en kennen een hoge mate van onheiligheid. De oude verbindingen fenomenen, zoals verbindingslijnen op aarde en boven-beneden verbindingen zijn actueel weg en alleen in het herinneringsveld te detecteren. De oude plekken zijn als het ware versleten en de Grote Natuur kiest voor andere trajecten. Vaak tref je de verbindingen nog wel in de boven- onder- of zijwaartse sferen aan omdat de plaats trouwheid van deze fenomenen heel groot is. In geomantische zin kan daarom beter een ritueel of verbinding worden gehouden niet op de oude plek zelf maar in de nabije omgeving. 
Als ervaring deskundige van Krachtplaatsen in Nederland e.o. sinds 1989 weet ik maar al te goed dat oude krachtplekken niet meer de contactpunten zijn en vooral niet meer Heel, heilig, aangenaam e.d. zijn, doch zwaar belast.

Jongeren Klimaat maffia?


Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI

Stand: 16.9.2020, 19:00 Uhr

English: Information on the designation of international risk areas (PDF, 95 KB, Datei ist nicht barrierefrei)

For previous versions in English please see "English archive" below

Neu seit der letzten Änderung:

Frankreich: es gelten nun auch die Region Hauts-de-France und das Überseegebiet La Réunion als Risikogebiete.

Kroatien: es gelten nun auch die Gespanschaften Brod-Posavina und Virovitica-Podravina als Risikogebiete.

Niederlande: die Provinzen Nordholland (Noord-Holland) und Südholland (Zuid-Holland) gelten als Risikogebiete. 

Op naar een ander contact met het Omgevende Pluriversum


"Antropoloog Arturo Escobar schrijft dat we daarom toe moeten naar een pluriversum. Daarmee bedoelt hij een wereldbeeld dat rekening houdt met het feit dat er verschillende wereldbeelden zijn. Het dominante westerse wereldbeeld bakent scherp af waar de mens begint en de rest van de wereld eindigt en ziet de rede als zaligmakend. Escobar denkt dat dat wereldbeeld onze problemen veroorzaakt heeft en ze niet kan oplossen. Hij pleit voor een soort voeldenken en wijst erop dat er andere culturen zijn, met andere kennissystemen, waarin de mens niet de hoofdrol speelt. Die bieden wellicht een beter vertrekpunt om het anders te kunnen doen. Zo zijn er ook dierenwerelden en plantenwerelden, soms verbonden met menselijke. Ook daar zijn andere ideeën over samenleven en andere vormen van kennis te vinden. Om erachter te komen wat die zijn en hoe we het anders kunnen gaan doen, moeten we beter gaan luisteren." 
(Eva Meijer) 

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/luisteren-is-minder-moeilijk-dan-je-denkt~bf721ba8/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free

foto op stap in het Pluriversum van Midden Limburg naar de oudste Oerwoud bewustzijns velden in Nederland!

Go in!

  


As long as human beings place all their trust in material realizations they will be disappointed because given their nature, these things do not last. So, they should set material preoccupations aside for a while and do their utmost to reach the most inaccessible Being, God himself, or their higher Self, so that it may descend and manifest in them. Then, yes, they will experience true accomplishments, inner realizations in their consciousness that are immediate and lasting. To achieve such realizations, concentrate on a sublime ideal which you know in advance will never materialize on the physical plane. Inwardly however, you will experience this realization; you will live it in that very instant, and it will never leave you.
 


foto: 
Veluwe in een gebied waar de Nieuwe sferen al indringen in het oeros

Omraam Mikhael Aivanhov

Een gedachtenbeeld is niet altijd juist. Vikingen waren bijvoorbeeld niet allemaal blond doch vooral Bruin!

  

Klima katastrofe is al realiteit in V.S. vooral aan de westkust: gedenk de OerNatuur in dit Vuur-seizoen

 

Foto: Stephen Lam / REUTERS

https://www.spiegel.de/panorama/feuerwehrmann-aus-kalifornien-wir-haben-nicht-genuegend-leute-a-af674a01-d359-4292-91ea-be92cddb59be


"Es fühlt sich an wie Kettenrauchen rund um die Uhr, denn die ganze westliche Seite des amerikanischen Kontinents ist in eine dicke Decke aus Rauch gehüllt. Ich nenne das den Kohle-Nebel: Er lässt den Himmel orange leuchten. Überall. Tausende von Meilen weit. Es fühlt sich an wie ein tiefes Trauma, das man nicht zu fassen bekommt, das einem aber bewusst ist."

Der kalifornische Filmemacher Jeff Frost hat für seinen eindringlichen Experimentalfilm "California on Fire" jahrelang Brände mit der Kamera begleitet. 


woensdag 9 september 2020

sunbathing

 

The sun is the best restaurant in the world, which is why we go to visit it each morning. But in order to be served food there, you need gold –not gold in your pockets, which is of no use, but gold in your brain. And when the restaurateur, the solar spirit, sees that you have a few gold coins within you, you are immediately sent the most succulent dishes. Otherwise, you remain there yawning, scratching yourself and sighing, ‘I don’t feel anything, I’m not receiving anything, there is no point coming to this restaurant.’ You wait for service, but others are served, and you are not. You are told, ‘Wait! First go and get some gold. When you have it, we will serve you.’ To have some gold means to understand divine wisdom, to appreciate it, love it, and search for it. When the spirits of the sun see that you have this gold, they immediately take care of you. 

Omraam Mikhael Aivanhov

dinsdag 8 september 2020

De afleider verwijst naar datgene dat niet af te leiden is


 

inner alchemy

 

We must be able to transform all the impurities we receive from our surroundings, from food, air and even from people’s thoughts and feelings. Even further still, we must transform all the criticism, hatred, and ingratitude we receive from others. Initiates have had many stones thrown at them from all sides – mountains of them! But they found a way to turn them into precious stones. They worked on the stones that were thrown at them, transforming them into treasures for us. This is true alchemy. If the earth can transform raw material into precious stones, so can we! The key is to think about doing so. Human beings possess every strength, every power – even the philosopher’s stone, which turns everything into gold, is present within them. Until humans accept this philosophy, they will feel unhappy, crushed, and the slightest criticism will floor them.

Omraam Mikhael Aivanhov

maandag 7 september 2020

een visie over de Natuur

 Chris van Leeuwen: de Nederlandse Darwin, 4 sep 2020

 

1969 Terschelling, Chris maakt opnameChris van Leeuwen aan het werk op Terschelling

Van natuurvorsers Jac. P. Thijsse en Eli Heimans hebben de meeste natuurkenners wel gehoord, maar hoe bekend is Chris van Leeuwen? Weinig of niet, maar deze ecoloog verdient wel een voetstuk, vindt boswachter en fan Henk-Jan van der Veen van Staatsbosbeheer. “Ik noem hem de Nederlandse Darwin”, zoals Van Leeuwen halverwege vorige eeuw de natuur in kaart heeft gebracht. “Hij keek op geheel eigen wijze naar de verschillen in de natuur”.

 


Relatietheorie

Dat was niet de enige verdienste van Chris van Leeuwen. Hij werkte bij het toenmalige RIN (Rijks Instituut voor Natuurbeheer) en vervolgens bij Staatsbosbeheer. De processen die hij in de natuur zag, werkte hij uit tot zijn relatietheorie: als je in de natuur het één doet, kun je het ander verwachten. Planten groeien nooit zomaar op een plek, dat heeft altijd een oorzaak. En dynamische natuur levert minder soorten op dan natuur die met rust wordt gelaten. “In het Waddengebied, waar veel dynamiek is, storm en golfslag, en dan zie je aan de planrengroei dat het veel minder is, terwijl in een blauwgrasland in Twente bijvoorbeeld veel meer rust is. In al die rust kunnen planten zich optimaal ontwikkelen.

 

Boswachter Henk-Jan van der Veen

Wet van behoud van ellende

Dat klinkt anno nu vrij logisch, maar dat was 60, 70 jaar geleden echt nieuw”, zegt Henk-Jan van der Veen.”Chris van Leeuwen heeft ervoor gezorgd dat er voor natuurbeheerders een soort handvat kwam om een terrein goed te beheren, tot die tijd was daar weinig van bekend in de praktijk”. Hij was ook de bedenker van de wet van behoud van ellende. “Als je het ene doet, kan dat wel eens ten koste gaan van het andere”, lacht Henk-Jan van der Veen. “Echt een Chris van Leeuwen-uitspraak, zoals Cruijff zei: elk voordeel heb z’n nadeel. Eigenlijk zien we de theorieën van hem overal heden ten dage in de natuur”

 

Bron: https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/chris-van-leeuwen-de-nederlandse-darwin


Foto: Fichtelgebirge, waar gebieden stukken  zijn met lang onbeheerde vegetaties