donderdag 31 januari 2019

Boven beneden verbindingenBomen en planten hebben net als mensen een specifieke relatie met hemellichamen in ons stelsel en daarbuiten.

Collega  Stefan Brönnle   heeft bijvoorbeeld bijgevoegd schema opgesteld over de relatie van bomen met de hemellichamen in ons eigen zonnestelsel.
Doch een overzicht dat verder gaat is er niet.Mijn geliefde boom is de wilg,  die ik  met m’n boeren roots in de Alblasserwaard   als een familieclanboom beschouw. Ook al heeft m’n vader meer met de eik gemeen die hij plantte voor de Doolhof langs de Giessen in een aantal van zijn moeders broers en zussen Eijkelenboom. Dat terzijde.

Recent werd me duidelijk dat de Plejaden een verdere verbinding zijn van de wilg en dat houdt niet op. Zo heeft de zon, een vader en die weer  een vader en die weer. In het vrouwelijke is er ook zo'm reeks.


Overigens is het een mooie studie om te onderzoeken met wat je zelf verbonden bent in de kosmos. Noem het maar, waar je vandaan komt dan wel waar je naar toe gaat na dit kortstondige.  Je ‘Wezenroots’!

Die vervloekte 'gevallen engel' blockade in de bovenkruin

Een goede vriend merkte onlangs op; he Dick, waarom heb je het nooit over engelen? Is dat een blinde vlek bij je?  Je hebt namelijk een gevallen engel boven je en een positieve heel hoog boven je’. Ik zal je besparen welke namen het gebruikte om de engel aan te duiden. Vooral in de wereld van de gevallen engelen zijn er heel veel meer dan de positieve. Een interessante onbalans hypothese.

Eerst dacht ik; weg er mee, doch dat hielp niet.   Het merkte ook op dat engelen niet bekend zijn in het Boeddhisme, bij Amerikaanse Hopi indianen die wel kachina’s  kennen - een hoog wezen tussen een engel en deva in- en modern sekten als die van Osho.
Dan maar eens dieper zelf onderzoek doen, en dit verhaal kwam boven.

In Egypte in de oude tijd volgde ik een opleiding tot astroloog. Maar ik wilde meer dan de traditie te bieden had en zocht zelf naar kennis. Een ‘engel’ gaf me raad en dat werd door de leermeesters niet gewaardeerd,  die deze ‘engel’ vervloekten  en mij uit de tempel smeten.  De woestijn was m’n nieuwe huis en ik kon lang zonder eten leven, maar aan alles komt natuurlijk een eind.
De veroordeelde engel was een buitenaardse kracht die  incarneerde  in dit leven. Nu kon ik het van de externe Egyptische vloek bevrijden en overigens zij konden er heel wat van!
En op het eind werd me duidelijk wie me destijds leerde en de engel  vervloekte. Degene die een gevallen engel boven me zag.

Dus als iemand wat bij je ziet, is de eerste vraag: klopt dat, en wie heeft dat veroorzaakt in welke omstandigheid?

Ik prijs me nog steeds gelukkig om buiten de paden te reizen.

En weet dat in de Midden Oosten spirituele elite tradities   gevallen engelen  bestempelen als buitenaardsen. En dat zijn er inderdaad onnoemelijk veel en het is niet altijd wenselijk om ze als raadgever te hebben.
En hoe is het nu? Opgeruimd. En hoe met de engelen; alles op zijn tijd!

Overigens een subtiele diagnose begint vaak met een grove check van gevallen engelen, machtsmisbruik tekens, spirits, mate van aanwezigheid in het lichaam, vloeken, doch ook zegeningen, kwaliteiten, beschermers e.d. om maar een paar bekende aspecten te melden.


Vooral dank aan degene die me dagelijks inspireert en met wie ik al meer dan 28 jaar m’n ervaringen deel.

woensdag 30 januari 2019

'Jan de Wind' laat de VS beven

De V.S. heeft het klimatologisch niet makkelijk met haar tornado’s (zuid, oost en midden), droogtebranden (west) en nu vanuit het gewijde noorden een polaire vortex die ver het land binnendringt. Allemaal via de winden.
Geen vriendelijk weer en de grote natuur reageert op iets. Raden wat, zo'n land met zo'n verleden en zo'n gedrag?


Er is overigens geen land dat zo haar oorspronkelijke bevolking heeft uitgeroeid en  nog steeds haar rechten niet serieus neemt.  Grote Natuur reageert immer en niet vriendelijk.

tijdperk van de laatste paus?!

Daar zijn vele verhalen bekend over het einde van het Rooms Katholieke  hiërarchie en de val van het pausdom.

In onze tijd zien we meer ‘vallen’ ondermeer die van de Dala Lama, de laatste wereldlijke en geestelijke leider van Tibet. 

Een vriend noemde me  twee feiten over wanneer echt sprake is van de laatste paus :

- Als het graf van Petrus  wordt gevonden  komt de voorspelling van Nostradamus in vervulling,  dat dat het tijdperk is van de laatste paus.

Maar in feite schreef hij:
Nostradamus - Quatrains
Century 2, Quatrain 41
“The great star will burn for seven days,
The cloud will cause two suns to appear:
The big mastiff will howl all night
When the great pontiff will change country.”

- Bij de Maria verschijning in Fatima zijn een aantal uitspraken  gedaan die de paus al kenbaar heeft gemaakt. Echter één geheim is nog niet gemeld dat na een bepaalde tijd kenbaar gemaakt moest worden wat de paus niet heeft gedaan. Ook de aankondiging van de laatste paus?

Overigens zijn er heel veel eind voorspellingen van de laatste paus. Het begon met de Ierse heilige  en helderziende Malachy (1094 – 1148)  die in Ierland deed wat Bonifatius in Duitsland deed,  die in  1139 voorspellingen gaf in Rome zelf  over de laatste  112 pausen.  Hij noemde de laatste paus “Peter de Romijn”.
Hij zei daarover; "In the final persecution of the Holy Roman Church there will reign Petrus Romanus, who will feed his flock amid many tribulations; after which the seven-hilled city will be destroyed and the dreadful Judge will judge the people. The End." 
De huidige paus heet Franciscus de eerste maar zijn oorspronkelijk naam is 'Giovanni di Pietro (Peter) di Bernardone' past vrijwel in de laatste pauslijn van Malachy  .

Overigens er zijn heel veel  -zeker  door tenminste 19 katholieke personen-  gedane voorspellingen  over het einde van het pausdom en zeer interessant om deze te lezen vanwege de natuurlijke context van dat einde. En ja we leven op een planeet waar alles een begin heeft maar ook een einde.


 Twee andere voorspellingen:
Saint Hildegard (12th Century)
The time is coming when princes and peoples will reject the authority of the Pope. Some countries will prefer their own Church rulers to the Pope. The German Empire will be divided.

Before the comet comes, many nations, the good excepted, will be scourged by want and famine. The great nation in the ocean that is inhabited by people of different tribes and descent will be devastated by earthquake, storm, and tidal wave. It will be divided and, in great part, submerged. That nation will also have many misfortunes at sea and lose its colonies.

[After the] great Comet, the great nation will be devastated by earthquakes, storms, and great waves of water, causing much want and plagues. The ocean will also flood many other countries, so that all coastal cities will live in fear, with many destroyed.

All sea coast cities will be fearful, and many of them will be destroyed by tidal waves, and most living creatures will be killed, and even those who escape will die from a horrible disease. For in none of those cities does a person live according to the Laws of God.

A powerful wind will rise in the North, carrying heavy fog and the densest dust, and it will fill their throats and eyes so that they will cease their butchery and be stricken with a great fear.


Johannes Friede (1204-1257)
When the great time will come, in which mankind will face its last, hard trial, it will be foreshadowed by striking changes in nature. The alteration between cold and heat will become more intensive, storms will have more catastrophic effects, earthquakes will destroy great regions, and the seas will overflow many lowlands. Not all of it will be the result of natural causes, but mankind will penetrate into the bowels of the earth and will reach into the clouds, gambling with its own existence. Before the powers of destruction will succeed in their design, the universe will be thrown into disorder, and the age of iron will plunge into nothingness.
When nights will be filled with more intensive cold and days with heat, a new life will begin in nature. The heat means radiation from the earth, the cold the waning light of the sun. Only a few years more and you will become aware that sunlight has grown perceptibly weaker. When even your artificial light will cease to give service, the great event in the heavens will be near.”

dinsdag 29 januari 2019

Februari zeekust vuren in Noord Friesland

Met oud en nieuw kwam het bijna uit de hand gelopen strandvuur in Schevingen in de media waar het vooral ging om wie heeft de hoogste vuurstapel.

Maar in Noord Friesland in Noord Duitsland   hebben ze nog het  traditioneel volksfeest  van wat ze noemen ‘Biikebrennen’. Een groot vuur wordt op de avond van de  21ste februari  aangestoken.
De naam Biikebrennen is Fries en betekend Vuurteken, baken branden. Dit volksfeest is één van de oudste Friese gebruiken en wordt aan de hele Schleswijk Holsteinse Noordzeekust  en eilanden gevierd,  het liefst aan de kustzijde zelf. Het vuurbaken bestaat uit verzamelde kerstbomen en ander takmateriaal.

Het moment in het jaar voor dit volksfeest is ook belangrijk want het is voor de 22ste, de naamdag van Petrus, de schutspatroon van de vissers en is soms pas in het midden van de 19e eeuw weer opgepakt.

De betekenis wordt verschillend aangegeven en wordt ook bepaald door de tijdsgeest:
- In het verdere verleden zal het een religieuze offercult zijn geweest aan het grote water waar de hoogste goden werden aangeroepen, zoals de oorlogsgod Weda  identiek met Wodan en Odin.
Van een aantal vuurplaatsen is bekend dat ze op of bij oude gerechts heuvels –dingplaatsen (Ting) waren.

- Het vuur verdrijft de winter. In bepaalde streken wordt de winter voorgesteld als een stropop, die het Petermannetjes wordt genoemd of ook wel een houten teervat.
Het verbranden van het Petruspoppetje voor zijn naamdag werd ook wel gezien als een  symbolische afwijzing van het christelijke geloof.

- Een symbolische lichtbaken voor de zeevaarders die op lange zeereis gaan.

De Hanze steden hadden in 1403 besloten dat tussen Martins dag (11 november) en Petrus dag  geen scheepvaart  mocht plaatsvinden. Pas op de 22ste kwam een eind aan deze winterpauze en is het begin van het voorjaar. En het nieuwe reisjaar. 
In de 16e eeuw wordt dit gebruik gemeld en op de Petrus dag werden in die tijd ook verdragen gesloten, testamenten opgesteld en besproken wanneer men op de grote vaart, walvisvaart ging.


- In deze tijd is het nog een feest van gemeenschapszin, de traditie en het buitenzijn met de nacht, vuur en na afloop  gezamenlijk eten. Een avondje UIT.
 Voorafgaand is er op een aantal plekken ook een fakkeloptocht naar de vuurplaats. Ook worden er toespraken gehouden in het Fries en Duits en kan muziek het verlevendigen.
Na afloop van het Biikenbrennen wordt traditioneel  boerenkool gegeten.
Het is een krachtig lokaal feest dat ook veel toeschouwers trekt!

Het  Biikebrennen is  ook als "Pers Awten" of "Pers Aften" bekend op de Deense Waddeneilanden 
Ook wordt het vuurfeest in het  Schleswig-Holsteinisse Binnenland gevierd en heet het  ‘Beekenbrennen’  en wordt op 2. Februari  gevierd.

 Op 12. December 2014  besloot het Duitse Kultusministerium  om dit gebruik  als immaterieel Cultuur erfgoed  in ere te houden.

Opmerkelijk dat wij in Nederland niet een dergelijk kustfeest kennen op deze datum.

In Nederland was 22 februari wel het feest van Petrus’ Stoel en was op veel plaatsen  het de dag waarop de pacht moest worden betaald en waarop men elkaar hielp bij het verhuizen. Het was traditioneel ook de eind- en startdatum voor arbeidscontracten. Op deze dag veranderden bijvoorbeeld boerenknechten en -meiden vaak van werkgever. Dus meer een boeren samenlevings dag.

Bij de vissers werd deze dag vissersmesdag genoemd; Sint-Pieter is de patroonheilige van de vissers. 

In België kennen ze wel zeewijdingen in de maand juni, een katholiek gebruik dat de zee wordt gezegend. Met de wijding van de zee gedenkt men vooral de op zee gebleven vissers en wordt er bescherming gevraagd.

Of de huidige zeevuren nog een spirituele cultusfunktie hebben, durf ik te betwijfelen en het behoort meer tot de menselijke feesten dan tot de gezamenlijke feesten met de subtiele werelden.

Wat nog wel zal optreden als het gaat om een feest op een bepaalde oude vierplek dat de plaatswezens zeer in hun nopjes zijn als het weer feest is!

nb
iemand merkte op dat het tijdstip 21/22 februari de overgang is van sterrenbeeld waterman naar vissen en ook het begin van het chinese nieuwe jaar.(F)