woensdag 31 mei 2017

informant gevraagd Bokma

Wie kan meer informatie geven over deze ridder waar hij woonde in Friesland, Sneek?

het betreft: "ridder Rienck Bokma uit Sneek keerde
in 1393 na een driedaagse bloedige
moordpartij in Litouwen in het vaderland
terug in gezelschap van twee
Litouwse heidense jongetjes, die op
paasdag van het volgende jaar vol trots
gepresenteerd werden aan de bisschop
van Utrecht die hen vervolgens in een
mis liet dopen.”Het is: Rienck Bockema, of RenickRewenich, (1350 - Thabor 29 februari 1436) was een heerschap en ridder uit Sneek.
Bockema beheerste Sneek van zijn huis Rodenburg uit. Hij vocht tegen Turken en Litouwers, werd ridder en pelgrimeerde naar JeruzalemAlbrecht van Beieren verhief hem in 1398 tot baljuw over een groot gebied, maar van 1399-1402 was hij balling in Holland. Stichtte 1406 klooster Thabor, trad hier 1410 zelf in.
Bockema was de zoon van Bokke Doedinga en was getrouwd met Bot. Zij was de dochter van Fokke Sikkinga uit Dongjum. Samen hadden zij een dochter, genaamd His. Zij trouwde met Agge Harinxma uit Heeg. Hieruit kwam in 1403 een zoon (Bokke). Zijn schoonzoon Agge Harinxma volgde hem op als hoofdeling.(Wiki)

"De Litouwse grootvorst Wytold of Vytautas had weten te ontkomen maar binnen de veroverde burcht troffen de ridders duizenden overlevenden aan waarvan zij er „omtrent vier duisent" doodsloegen, ongeacht leeftijd of geslacht Rienck was weer haantje te voorste en vond op het „slodt" een „beelde van Maria, die reine moeder Godes, welke Wykolt voorsz plach toe eeren, doen hy noch Kersten waere" - kennelijk was de bewering dat de Litouwse grootvorst opnieuw heiden geworden zou zijn slechts propaganda geweest teneinde de Duitse Ridders een vrijbrief voor hun moordpartijen te verschaffen. Rienck was met zijn buit danig verguld en nam het beeld mee terug naar Sneek waar hij het plaatste „in St. Anthonis kercke, dat nu die Crucebroetiers kercke is". Hiermede bedoelt Worp dus de latere Kruizebroederskerk, waar thans" nog de Kleine Kerkstraat aan herinnert. De Kruisheren deden pas in 1462 hun intrede in Sneek en namen hun intrek in de gebouwen van het al in 1206 gestichte, zogenaamde Olde Hospitael. De hierbij behorende kapel was aan St. Antonius-abt gewijd en het was dus in deze kapel, en niet de Grote- of St. Martinuskerk, dat Rienck zijn Mariabeeld zette."
bron: https://sites.google.com/site/halbertsmasneek/artikelen

Menselijke jachttrofeeën mee uit het Litouwse


Duitse Ridders hebben in de late Middeleeuwen veel strijd geleverd in Oost-Europa.  Deze Teutoonse ridderorde bestaat nog steeds.
De Europese adel, inclusief de Nederlandse ging in de 14e eeuw op ‘heidenjacht en namen menselijke jachttrofeeën mee uit het Litouwse.
Zie meer onder.

“De middeleeuwse kruistochten waren niet uitsluitend gericht tegen moslims in het Midden-Oosten. Ook tegen ongelovigen in Oost-Europa trokken – vooral Duitse – riddersten strijde. Onder bescherming van het kruis en gesanctioneerd door de paus, slaagden zij erin veel land op de heidense Pruisen en Letten te veroveren. Uit deze gebiedswinst ontstond zelfs een eigen, zeer machtige staat, beheerd door de Duitse Orde.”“De Teutoonse ridderorde bezat naast
de Pruisische gebieden ook grote
bezittingen in de rest van Europa. Die
waren ondergebracht in twaalf zogeheten
balijen (provincies). Omdat de
leiders van deze balijen, de landcommandeurs,
allen afkomstig waren uit
de West-Europese adel en soms zelfs
rechtstreeks gerelateerd waren aan
een van de westerse koningshuizen,
vormde de Teutoonse ridderorde in
heel West-Europa een machtsfactor
van belang. Dit laat zich nog het best illustreren
met het feit dat tussen 1320 en
1400 er bijna jaarlijks leden van Europese
adel naar Marienburg trokken om
deel te nemen aan de rituele, door de
kerk gesanctioneerde veldtochten tegen
de heidense Litouwers. Zo nam in 1391
graaf Henry van Derby (de latere koning
Hendrik iv van Engeland) deel aan een
raidachtige tocht die in twee weken tijd
vele honderden Litouwse gevangenen
opleverde. Willem iv, graaf van Holland,
ging rond 1340 zelfs driemaal mee op
een korte Pruisische veldtocht. En de
ridder Rienck Bokma uit Sneek keerde
in 1393 na een driedaagse bloedige
moordpartij in Litouwen in het vaderland
terug in gezelschap van twee
Litouwse heidense jongetjes [pedofiel?], die op
paasdag van het volgende jaar vol trots
gepresenteerd werden aan de bisschop
van Utrecht die hen vervolgens in een
mis liet dopen.”

Bron: http://www.joostvermeulen.org/pdf013/LR_GSM13_0887_TDS_NR3_vergeten%20kruistochten.pdf

Strijders leed

Jaarlijks wordt er in de V.S. Memorial Day gehouden  op de laatste maandag in mei  om de slachtoffers van oorlogen te herdenken.
Sinds de revolutie eind 18e eeuw  zijn er totaal tenminste  604.544 mannen gedood. Daar ontbreekt natuurlijk het aantal blijvend invaliden of post traumatische stress slachtoffers/overlevers en  vooral de door hen gedode mensen en dieren. Dat gaat om een onnoemlijk leed dat steeds wordt doorgegeven. En wat te denken van de eerste en tweede generatie kinderen van overlevende vaders die hun verdrongen oorlogen ervaringen weer bij even doorgeven aan hun kinderen.

Onderschat worden de karmische gevolgen die deze strijddoden meenemen in andere incarnaties en de plekken op aarde waar zielendelen  zijn gebleven/gehecht door deze strijd. Als het om slachtvelden gaat betreft het ook slachtveldwezens die steeds weer om bloedoffers vragen. Zo is het nabije oosten weer een gebied dat bloedoffers vraagt en enkele decennia geleden was dat het Balkan gebied.

Daar is nog veel te lossen, op te lossen en in het bewustzijn te brengen.

Het is niet zo aangenaam te weten dat de huidige VS president  Trump een incarnatie is van een kruisvaarder, die zijn strijdmentaliteit weer neerzet in deze tijd.  Hij gebruikt nog steeds zijn rechterhand om te imponeren! Oude wonden etteren door en door op deze planeet waar herhaling alom is!

Het is zeer zinvol je eigen strijdverleden te onderzoeken en op te lossen als je nu in vrede leeft.

Overigens vrouwen zijn ook niet geheel vrij van smet. Vooral in de nadagen van het matriarchaat hebben zij vele mannen gedood!Here are the total battle deaths from America’s wars, according to the Department of Veterans Affairs. (These numbers do not include those who died in theater but not in battle.)

- AMERICAN REVOLUTION (1775-1783)                                                        4,435

- WAR OF 1812 (1812-1815)                                                                                2,260

- INDIAN WARS (APPROXIMATELY 1817-1898)                                         1,000

- MEXICAN-AMERICAN WAR (1846-1848)                                                   1,733

- CIVIL WAR (1861-1865)
       - Union                                                                                                           140,414 
       - Confederate                                                                                                   74,524

- SPANISH-AMERICAN WAR (1898)                                                                    385

- WORLD WAR II (1941 –1945)                                                                      291,557


-  KOREAN WAR (1950-1953)                                                                           33,739


- VIETNAM WAR (1964-1975)                                                                          47,434

- PERSIAN GULF WAR (DESERT SHIELD/DESERT STORM)
   (1990-1991)                                                                                                              148

- GLOBAL WAR ON TERRORISM (2001 TO PRESENT )                            6,915

   subtotal; 604.544 persons/man with a name, a family, with people which they loved, etc


Bron; http://www.latimes.com/nation/la-na-memorial-day-20170529-htmlstory.html