woensdag 31 mei 2017

informant gevraagd Bokma

Wie kan meer informatie geven over deze ridder waar hij woonde in Friesland, Sneek?

het betreft: "ridder Rienck Bokma uit Sneek keerde
in 1393 na een driedaagse bloedige
moordpartij in Litouwen in het vaderland
terug in gezelschap van twee
Litouwse heidense jongetjes, die op
paasdag van het volgende jaar vol trots
gepresenteerd werden aan de bisschop
van Utrecht die hen vervolgens in een
mis liet dopen.”Het is: Rienck Bockema, of RenickRewenich, (1350 - Thabor 29 februari 1436) was een heerschap en ridder uit Sneek.
Bockema beheerste Sneek van zijn huis Rodenburg uit. Hij vocht tegen Turken en Litouwers, werd ridder en pelgrimeerde naar JeruzalemAlbrecht van Beieren verhief hem in 1398 tot baljuw over een groot gebied, maar van 1399-1402 was hij balling in Holland. Stichtte 1406 klooster Thabor, trad hier 1410 zelf in.
Bockema was de zoon van Bokke Doedinga en was getrouwd met Bot. Zij was de dochter van Fokke Sikkinga uit Dongjum. Samen hadden zij een dochter, genaamd His. Zij trouwde met Agge Harinxma uit Heeg. Hieruit kwam in 1403 een zoon (Bokke). Zijn schoonzoon Agge Harinxma volgde hem op als hoofdeling.(Wiki)

"De Litouwse grootvorst Wytold of Vytautas had weten te ontkomen maar binnen de veroverde burcht troffen de ridders duizenden overlevenden aan waarvan zij er „omtrent vier duisent" doodsloegen, ongeacht leeftijd of geslacht Rienck was weer haantje te voorste en vond op het „slodt" een „beelde van Maria, die reine moeder Godes, welke Wykolt voorsz plach toe eeren, doen hy noch Kersten waere" - kennelijk was de bewering dat de Litouwse grootvorst opnieuw heiden geworden zou zijn slechts propaganda geweest teneinde de Duitse Ridders een vrijbrief voor hun moordpartijen te verschaffen. Rienck was met zijn buit danig verguld en nam het beeld mee terug naar Sneek waar hij het plaatste „in St. Anthonis kercke, dat nu die Crucebroetiers kercke is". Hiermede bedoelt Worp dus de latere Kruizebroederskerk, waar thans" nog de Kleine Kerkstraat aan herinnert. De Kruisheren deden pas in 1462 hun intrede in Sneek en namen hun intrek in de gebouwen van het al in 1206 gestichte, zogenaamde Olde Hospitael. De hierbij behorende kapel was aan St. Antonius-abt gewijd en het was dus in deze kapel, en niet de Grote- of St. Martinuskerk, dat Rienck zijn Mariabeeld zette."
bron: https://sites.google.com/site/halbertsmasneek/artikelen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten