zondag 8 januari 2017

Viking eternity

De afgelopen zeven dagen ben ik diep gedoken in m’n eigen Viking verleden als ondermeer lid van de vrije mannen- , strijder- en priesterkaste. Serie levens in een bepaalde cultuur zijn mij niet vreemd om bepaalde kwaliteiten te ervaren en leren.
In de periode van de heilige nachten ontvouwden  de structuren zich in herinnering, dromen en eigen levensloop overzicht. Kijken naar bepaalde films hebben me ook geholpen.

Vikingen maakten deel uit van de Oud Germaanse beschaving  van ongeveer 1500 v.Chr. tot de kerstening van Zweden in de 13e eeuw.
De Germaanse cultuurkring van volkeren en stammen is globaal het gebied tussen Rijn, Donau en Weichsel, inclusief Scandinavië en hebben  gemeen dat ze een Germaanse taal spreken.

Trekken in hun volkskarakter waren onrust, vermetelheid(moed, dapperheid, onverschrokken) en de trek naar avontuur met belust zijn op buit. Ze waren als cultuur nog half nomaden die na enige tijd weer als stam gingen trekken.
In de periode van de Vikingen, van de 8e tot de 11e eeuw n.Chr. kwamen deze eigenschappen sterk naar voren.

Deze sterk patriarchale samenleving waar de vrouw ook ruimte had voor eigen ontwikkeling kende als hoogste mannelijke waarden:
-  moed door persoonlijk heldendom, onverschrokkenheid van de blauwogige blonde grote lijven  boerenkrijgers
-  trouw aan het gegeven woord, eigen stamhoofd  of aan het hoofd van een bevriende stam
- en eer: gaf een groot besef aan eigenwaarde. Belangrijk was niet een lang leven maar een eervol leven en zonder eer kon een man niet leven.


De gezins-, familie- en stamverbanden waren hecht en de vader droeg een sterk patriarchaal gezag. De politieke macht lag bij de stand van de vrije mannen en krijgers en de slaven en vrijgelatenen waren ondergeschikt. De mannelijke en vrouwelijke priesterkaste leefde deels bij de stam of  geheel individueel of in groepen daarbuiten bij de heilige plaatsen.

De kerstening van de Germaanse stammen in de periode van de 6e tot de 12e eeuw betekende een hevige confrontatie met vreemde waarden. Polytheïsme en polydemonisme ontwikkelden zich geleidelijk in de richting  van het monotheïsme. De gemeenschap werd in de christelijke visie niet meer begrensd door de stam, of de stammenbond, maar omvatte alle mensen.
Moed, trouw en eer werden vervangen door ootmoed (nederig/onderworpen onderdanig), zichzelf opofferende liefde en medelijden. Het Germaanse vergeldingsrecht verloor zijn geldigheid en de ongebreidelde zucht naar roof en avontuur werd aan banden gelegd.

Germaanse invloeden in de Alblasserwaard herkende ik in m’n jeugd nog in de veehouder-stamfamiliecultuur (sibben) en bepaalde oude gebruiken die teruggingen tot Germaanse riten; Wodan (Odin)riten in de hooibouw (verbranden van laatste hooihoopje), paardencultussen (offeren van nageboorte van paard in de hoogste wilg) en nog voortleefden in de oude subtiele volksverhalen.
Hier in het Fichtelgebirge herken ik de alom aanwezigheid van de Germaanse bovenwerelden en Germaanse riten op bijzondere krachtplaatsen. M’n buurman heeft op zijn erf aan de oostzijde van z’n hof  rond 1870 een bliksem eik  geplant, om zo de bliksem (Thor) af te leiden. De forse eik troont nu majestueus naast m’n eigendom.
Germaanse riten zijn ook het bierdrinken, veel eten, grote lijven en de Germaanse waarden van moed, trouw en eer en een lange traditie van weefkunst
 Dit gebied is ook trouwens ook grensgebied en deels vermengd met Slavische invloeden.

Waarde: de principes van waaruit ik/wij-bewust of onbewust leven
Norm: concrete richtlijnen die we willen (doen) naleven


De vraag is nu welke post-christelijke waarden in deze tijd van belang zijn waar collectieve ootmoed, zichzelf opofferende liefde en medelijden hun langste tijd hebben gehad dan wel zijn geïntegreerd.

Zijn het nu de humanitaire waarden van:
- on- of begrensde  ik- vrijheid om je eigen leven te leiden, je vrij te uiten in woord en seksuele voorkeur,
- planetaire duurzaamheid gebaseerd op samen-leven van mens, plant, dier en dimensionale werelden
- wereldburgerschap voorbij de stam/familie cultuur i.p.v. eigen volk/ras in de eigen ruimte
- dienend samen leven
- verbondenheid met mensen voorbij ras, kleur, geloof of anders
- Multi dimensionaliteit leven en uiten
- wijsheid gebaseerd op zelfkennis, inzichten

Wat zijn volgens jouw nieuwe eigentijdse waarden?


Bron; ondermeer het zeer goede werk van prof. Dr. Maarten Timmer: van anima tot zeus 2001.

Opdracht aan oud germaanse strijders incarnanten; maak je los uit het walhalla, anders blijf je eeuwig strijden en herken nog je oude maten en godenverbindingen die je contractueel verbonden houden En herken oude germaanse waarden in de Nederlandse oude cultuur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten